הסיורים המודרכים המוצעים באתר זה על ידי בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מדריך הסיור (להלן ביחד ולחוד: "המארגנים"), מוצעים לציבור בתנאים המפורטים להלן.

עצם ההרשמה לסיור כלשהו, או תשלום מקדמה, או ההשתתפות בסיור ו/או בחלק ממנו, מהווה ומגבשת את הסכמתם המפורשת של הנרשמים לסיור והמשתתפים בו (להלן ביחד ולחוד: "הלקוח") לכל המידע והתנאים שבתנאים אלה, ובנוסף לכך גם את הסכמת הלקוח לתנאים המפורטים בעמוד המידע של הסיור הרלוונטי, המהווים חלק בלתי נפרד ממסמך זה.

שינויים בסיור

סיורים המתוארים ומוצעים באתר זה מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי המארגנים, כל זאת בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של המארגנים לרווחת הלקוח ובהתאם לנסיבות. שינויים כאמור כוללים שינויים בתאריכים, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי תכנית הסיור, ארגון אירועים חליפיים, או כאלו אשר אינם כלולים בתכנית הסיור וכיו"ב. פירוט תכנית הסיור מהווה מידע ותכנית מסגרת בקשר למסלול הסיור, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשרויות, המועדים המתוכננים לביצועם, כשכל אלו כפופים לשינויים אפשריים כאמור.

ביטול סיור

המארגנים יהיו רשאים לבטל כל סיור מכל סיבה שאינה תלויה בהם. המארגנים יודיעו ללקוח על ביטול הסיור כאמור, זמן סביר לאחר שייוודע להם על הנסיבות שגרמו לצורך בביטול הסיור.

לקוח שנרשם לסיור, יהיה רשאי לבטל את הרשמתו ולקבל החזר של מחיר הסיור ששולם, בתנאי שביקש לבטל את ההרשמה לסיור בכתב, ועשה כן לכל המאוחר 24 שעות לפני מועד הסיור.

השתתפות בסיור

המארגנים רשאים לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל לקוח אשר על פי שקול דעתם אינו מתאים להימנות בין משתתפי הסיור, ללא כל צורך לנמק עמדתם. המארגנים רשאים להפסיק השתתפות לקוח בסיור כאשר יש בהשתתפותו משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הסיור, על פי שקול דעתם ולא על פי שיקול דעת של כל אדם אחר.

הסיורים המפורסמים באתר זה פתוחים להרשמה לציבור הרחב. לא תתקבל תלונה ו/או הערה מן המשתתפים בסיור בנושא גילאי המשתתפים בסיור ו/או כישוריהם ו/או מצב בריאותם.

נזקים – ביטוח

המארגנים לא יהיו אחראים, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפי הלקוח ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים מההרשמה לסיור ו/או מהשתתפות בו ו/או מאי ההשתתפות בו.

אין המארגנים אחראים לנזקי הלקוח שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הסיור עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, מחלה, פציעה, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיו"ב. מובהר ומודגש בזאת כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין הפסקת סיור עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כל שהיא. המארגנים מציעים ללקוח לבטח עצמו על חשבונו, בביטוח אישי נרחב, כולל כיסוי לספורט אתגרי, המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל.

חילוקי דעות

מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה אשר ללקוח כנגד המארגנים ללא יוצא מהכלל חייבת להיות מובאת בפני המארגנים לא יאוחר מתום 15 ימים לאחר הסיור. מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי כל מקרה שתוגש תביעה נגד המארגנים, תהא סמכות השיפוט הייחודית לבתי המשפט בליסבון בלבד וכי הדין שיחול הוא הדין של מדינת פורטוגל בלבד.

שינוי ועדכון התנאים והמידע

המארגנים רשאים לעדכן את התנאים והמידע במסמך זה ובעמוד המידע של הסיור הרלוונטי מעת לעת.