מבוא

 • השימוש באתר IsraeliInPortugal.com (להלן:"האתר") ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המוגדרים ומפורטים להלן.
 • האמור בתקנון זה ובאתר מיועד לגברים ונשים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד
 • שימושך באתר מעיד על הסכמתך לאמור בתנאי שימוש אלה ומאשר את הסכמתך זו

ויתור והגבלת אחריות

 • המידע, התכנים והשירותים המוצעים לך באתר מוצעים AS IS. בעלי ו/או מנהלי האתר (להלן: "בעלי האתר") לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.
 • השימוש במידע שבאתר זה מובא לנוחותך בלבד ואל לך להסתמך עליו. השימוש במידע שבאתר זה הינו באחריותך הבלעדית בלבד ולא תהיה לך הזכות לטעון טענות הסתמכות או טענות אחרות המתבססות על המידע שבאתר זה כלפי בעל האתר או כלפי צד כלשהו ואתה מוותר על טענות שכאלה מלכתחילה. בעלי האתר ואו מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים שבאתר זה ובכלל זה ביחס לתוכנם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המשתמשים בתכנים אלו. כל נזק, אי נוחות, אבדן עגמת נפש ובכל תוצאה ואו תוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לגולש, לרכושו או לצד שלישי בשל השימוש בתכנים באתר זה.
 • כל המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השונים של האתר, לרבות המלצות, הכוונות, נתונים, התייחסויות, תגובות, השוואות מחירים, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ו/או מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קשורים, וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא המופיעים באתר הינם בבחינת המלצות סובייקטיביות, בלתי-מקצועיות וכלליות בלבד, ואין בהם כדי לחייב את בעלי האתר ו/או להטיל עליהם אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על האמור. יישום מה מהנ"ל ייעשה אך ורק על אחריות המשתמש, משנעזר בייעוץ מקצועי ופרטני.
 • בעלי האתר אינם אחראים לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 • הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. קיומן באתר של הפניות לאתרי צדדים שלישיים לא יהווה המלצה מצד האתר ביחס לאתר האינטרנט של כל צד השלישי ו/או כל מצג אחר לגביו. מפעילי האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לאתרי צדדים שלישיים או להודעות צדדים שלישיים, ו/או כל חלק ממה מהנ"ל, לרבות לחוקיות, נכונות, עדכניות או תקפות של כל מידע המצוי במה מהנ"ל.
 • לבעלי האתר לא תהיה כל אחריות, במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות בגין שירותי צד שלישי, הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת, כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.
 • בעלי האתר לא יהיו אחראים, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי צד שלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי צד שלישי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי צד שלישי.
 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בעיצוב האתר, הטקסט וכל חומר אחר הכלול בו הינן של בעלי האתר בלבד, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים שבו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.
 • אין להפיץ, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לגורם שלישי כלשהו כל חלק מתכולת האתר ללא קבלת הסכמת בעלי האתר בכתב ומראש, אלא אם ניתנה לכך הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב.

הפעלתו השוטפת של האתר

 • בעלי האתר אינם מתחייבים להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע.
 • בעלי האתר שומרים לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניהם שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך.
 • בעלי האתר מצידם עושים וימשיכו לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם הם אינם מתחייבים כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

פרטיות

 • מדיניות הפרטיות של האתר מפורסמת כאן והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 • הפוסטים באתר מבוססים על אירועים אמיתיים והם כוללים תיאורים של אירועים ששחזרתי מתוך הזיכרון היצירתי שלי. ייתכן שחלק מהאירועים, הדיאלוגים והדמויות הם בדיוניים. שמות ופרטים מזהים שונו כדי להגן על פרטיות האנשים.

כללי

 • בכל הפרה של תנאי השימוש הנ"ל הנך מתחייב לשפות את בעלי האתר או מי מטעמם בגין כל נזק, תשלום הוצאות, אבדן רווח, הפסד שיגרמו להם לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
 • בעלי האתר רשאים לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת פורטוגל והם בלבד. לבתי המשפט בליסבון תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.